Tên: Nguyễn Châu Lưu Thạch

Số ĐT: 0396849440

Mail: nclthach.mnsca.ks@khanhhoa.edu.vn